YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI

Kitob nomi 
1621.31 Ya 49 Yakubov M., Karimov I.A. Energetikaning matematik masalalari fanidan masalalar to’plami: O’quv qo’llanma/M.Yakubov, I.A.Karimov.-T.: Transport, 2022-220 bet.. ISBN 978-9943-7721-3-7.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
2621.33 Б 385 Бедрицкий И.М. Электродинамические процессы в контактных сетях высокоскоростных железнодорожных магистралей: Учебное пособие/И.М.Бедрицкий.-Т.: Complex Print, 2022-128стр.. ISBN 978-9943-8215-6-9.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
3621.7 E 80 Ermatov Z.D. Payvandlashning asosiy uslublari: Darslik/Z.D.Ermatov.-T.: Malik Print Co, 2021-196 b.. ISBN 978-9943-7445-2-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
4622 Н 205 Наимова Р.Ш. Технология разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом: Учебник/Р.Ш.Наимова.-Т.: Excellent polygraphy, 2021-276 с . ISBN 978-9943-7822-2-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
5624 Sh 30 Shoumarov N.B. Yog’och va plastmassa konstruksiyalari: Darslik/N.B.Shoumarov.-T.: Transport, 2022-222 b.. ISBN 978-9943-7362-2-0.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
6624.1 К 33 Каюмов А.Д. ва бошқ. Автомобиль йўллари йўл пойининг сув-иссиқлик тартиби: Ўқув қўлланма/А.Д.Каюмов, Р.М.Худайқулов, Д.А.Махмудова.-Т.: Malik Print Co, 2021-156 б.. ISBN 978-9943-7445-7-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
7624.2/8 S 26 Salixanov S.S. Ko’priklar va tonnellar qurilishini tashkil etish, rejalashtirish va boshqarish 1-Tom: Darslik/S.S.Salixanov.-T.: Transport, 2022-256 b.. ISBN 978-9943-5165-0-2.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
8624.2/8 Р 258 Раупов Ч.С. Диагностика и испытания транспортных сооружений: Учебник/Ч.С.Раупов.-Т.:Transport, 2022-520 c.. ISBN 978-9943-7722-0-5.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
9625.7/8 S 75 Sodiqov I.S. va boshq. Avtomobil yo’llarini obodonlashtirish va jihozlash: Darslik/I.S.Sodiqov, K.X.Azizov, A.X.O’roqov.-T.: Transport, 2022-506 b.. ISBN 978-9943-7360-1-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
10625.1 Q 81 Lesov K.S. va boshq. Qurilish montaj ishlarining texnologiyasi va mexanizatsiyasi: Darslik/ K.S.Lesov, Z.V.Kaxarov, F.F.Eshonov, M.H.Mehmonov.-T.:Transport, 2022-308 b.. ISBN 978-9943-7666-6-2.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these