YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI

Kitob nomi 
621.31 Ya 49 Yakubov M.,Karimov I.A. Energetikaning matematik masalalari fanidan masalalar to’plami:O’quv qo’llanma/M.Yakubov,I.A.Karimov.-T.:Transport,2022-220 bet..ISBN 978-9943-7721-3-7.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
621.33 Б 385 Бедрицкий И.М. Электродинамические процессы в контактных сетях высокоскоростных железнодорожных магистралей:Учебное пособие/И.М.Бедрицкий.-Т.:Complex Print,2022-128стр..ISBN 978-9943-8215-6-9.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
621.7 E 80 Ermatov Z.D. Payvandlashning asosiy uslublari:Darslik/Z.D.Ermatov.-T.: Malik Print Co,2021-196 b..ISBN 978-9943-7445-2-3.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
622 Н 205 Наимова Р.Ш. Технология разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом:Учебник/Р.Ш.Наимова.-Т.: Excellent polygraphy,2021-276 с .ISBN 978-9943-7822-2-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
624 Sh 30 Shoumarov N.B. Yog’och va plastmassa konstruksiyalari:Darslik/N.B.Shoumarov.-T.: Transport,2022-222 b..ISBN 978-9943-7362-2-0.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
624.1 К 33 Каюмов А.Д. ва бошқ.Автомобиль йўллари йўл пойининг сув-иссиқлик тартиби:Ўқув қўлланма/А.Д.Каюмов,Р.М.Худайқулов,Д.А.Махмудова.-Т.:Malik Print Co,2021-156 б..ISBN 978-9943-7445-7-8.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
624.2/8 Р 258 Раупов Ч.С. Диагностика и испытания транспортных сооружений:Учебник/Ч.С.Раупов.-Т.:Transport,2022-520 c..ISBN 978-9943-7722-0-5.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
625.7/8 S 75 Sodiqov I.S. va boshq. Avtomobil yo’llarini obodonlashtirish va jihozlash:Darslik/I.S.Sodiqov,K.X.Azizov,A.X.O’roqov.-T.: Transport,2022-506 b..ISBN 978-9943-7360-1-6.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin
625.1 Q 81 Lesov K.S. va boshq. Qurilish montaj ishlarining texnologiyasi va mexanizatsiyasi:Darslik/ K.S.Lesov,Z.V.Kaxarov,F.F.Eshonov,M.H.Mehmonov.-T.:Transport,2022-308 b..ISBN 978-9943-7666-6-2.Kitobni bu yerdan olishingiz mumkin

About the Author

You may also like these