YANGI ADABIYOTLAR RO’YXATI (18.01.2021Y)

Адабиётларни номиАРМ даги сони
1625.1 L 45 Lesov K.S. Temir yo`llar qurilishi texnologiyasi va tashkili : o`quv qo`llanma. – T.: Complex Print, 2020. – 223 b. – Adabiyotlar: b. 221-223(35 nomda). – ISBN 978-9943-6641-2-829
272 Щ 844 Щипачева Е.В. Обследование и реконструкция зданий и сооружений железнодорожного транспорта : Учеб. пособ. – Т.:  Complex Print, 2020. – 115 b. – Adabiyotlar: b. 113(13 nomda). – ISBN 978-9943-6640-9-819
3621.31 Ya 49 Yakubov M.S., Fayzullayev J.S. Tortish elektr ta`minoti obyektlarining texnik holatini diagnostikalsh va nazorat qilish : Darslik. -T.: Complex Print, 2020. – 227 b. – Adabiyotlar: b. 227(17 nomda). – ISBN 978-9943-6640-6-718
4624.2/8 S 26 Salixanov S.S. Transport inshootlarini loyihalash va qurish : O`quv qo`llanma. – T.:  Complex Print, 2020. – 1-qism.19
5656.2 Т 861 Туранов Х.Т. и др. Логистика складирования на железнодорожном транспорте : Учеб. пособ. / Х.Т. Туранов, М.В. Корнеев, Д.И. Илесалиев. – Т.:  Complex Print, 2020. – 279 с. – Библиогр.: с. 250-251(12 назв.). – ISBN 978-9943-6640-7-418
637 Ш 16 Шадманова С.Б., Юлдашев М.М. Тарихий тадқиқотларнинг методологияси ва замонавий усуллари / С.Б. Шадманова, М.М. Юлдашев. – Т.: Ўзбекистон, 2019. – 319 б. – Адабиётлар: б. 288-315. – ISBN 978-9943-25-913-3:10
765 Д 14 Давлат тилида иш юритиш : Амалий қўлланма / М. Аминов, А. Мадвалиев, Н. Маҳкамов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон, 2020. – 527 б. –  ISBN 978-9943-6520-0-21
832 Ў 32 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (2020 йил 24 январь). – Т.: Тасвир, 2020. – 72 б. –  ISBN 978-9943-6640-5-03
932 П 619 Послание Президента Респулики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (24 января 2020 года). – Т.: Тасвир, 2020. – 72 б. –  ISBN 978-9943-5798-4-211
1032 O`32 O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (2020 yil 24 yanvar). – T.: Tasvir, 2020. – 72 b. – ISBN 978-9943-5798-6-6: 6037 с. 50 т.87
11624.1 R 30 Raxmanov U. Gruntlar mexanikasi zamin va poydevorlar: o`quv qo`llanma. – T.: Complex Print, 2020. – 166 b. – Adabiyotlar: b. 163-165. – ISBN 978-9943-6641-3-5: 61120 so`m.29
12624.2/8 Р 258 Раупов Ч.С. и др. Эксплуатация транспортных сооружений: Учебник. – Том 1/Ч.С. Раупов, С.В. Чижов, Э.Т. Яхшиев. –   T.: Complex Print, 2020. – 542 b. – Adabiyotlar: b. 532-539. – ISBN 978-9943-6641-8-019
13656.2 А 92 Achilov O.R. va boshq.Temir yo`lda texnik foydalanish qoidalari va poyezdlar harakatining xavfsizligiga oid atamalarning izohli lug`ati (o`zbek-rus-ingliz tillarida) / O.R. Achilov, R.X. Boboxodjayev, S.Q. Xudayberganov. – T.:  Complex Print, 2020. – 157 b. – Adabiyotlar: b. 126(14 nomda). – ISBN 978-9943-6641-0-4: 66803 so`m.15
14656.22 X 87 Xudayberganov S.Q. va boshq. Temir yo`ldan foydalanish ishlarini boshqarish: o`quv qo`llanma. – II qism/ S.Q. Xudayberganov., N.S. Aripov, N.S. Toxirov. – T.: Complex Print, 2020. – 186 b. – Adabiyotlar: b. 180-182(24 nomda). – ISBN 978-9943-6641-6-6: 64225 so`m.28
15656.22 X 980 Худайберганов С.К. и др. Организация пассажирских перевозок и управление : Учеб. пособ. / С.К. Худайберганов, А.М. Баширова, Н.К. Арипов. – Т.:  Complex Print, 2020. – 287 с. – Библиогр.: с. 280-281(27 назв.). – ISBN 978-9943-6641-5-9: 98180 сум.17
16624.2/8 Р 258 Раупов Ч.С., Чижов С.В. Эксплуатация транспортных сооружений: Учебник. – Том 2 /Ч.С. Раупов, С.В. Чижов. –   T.: Complex Print, 2020. – 503 b. – Adabiyotlar: b. 486-500. – ISBN 978-9943-6641-9-719
17656.25 A 49 Aliyev R.M., Mirsagdiyev O.A. Peregondagi harakatni boshqarish tizimlari: Darslik. – II qism / R.M. Aliyev, O.A. Mirsagdiyev. – T.:  Complex Print, 2020. – 296 b. – Adabiyotlar: b. 286-287(18 nomda). – ISBN 978-9943-6641-7-318
18624.2/8 Sh 48 Shermuhamedov U.Z. Tezyurar va yuqori tezlikdagi magistrallar transport inshootlarining ekspluatatsiyasi: O`quv qo`llanma. – T.: Complex Print, 2020. – 127 b. – ISBN 978-9943-6641-4-2 : 52840 so`m.29
19531 R 67 Rojkova E.V., Ruziyeva N.B. Nazariy mexanika fanidan misol va masalalar: O`quv qo`llanma/ E.V. Rojkova, N.B. Ruziyeva. – T.:  Complex Print, 2020. – 174 b. – Adabiyotlar: b. 170(13 nomda). – ISBN 978-9943-6640-5-038
20656.21 T 88 Turdimatov O.S., Ilesaliyev D.I. Omborlashtirish logistikasi: darslik /O.S. Turdimatov, D.I. Ilesaliyev.  – Т.:  Complex Print, 2020. – 375 b. – Adabiyotlar: b. 372(10 nomda). – ISBN 978-9943-6640-8-118
2137 Д 55 Диссертация иши якунлари бўйича магистратура талабаларининг XIII илмий-амалий анжуман материаллари. 2019 йил 17 октябрь // Материалы  XIII научно-практической конференции студентов магистратуры по итогам работы над магистерской диссертацией. 17 октября 2019 года. – Т.: ТТЙМИ, 2020. – 103 б.3
2269 И 665 Инновационные технологии в строительстве (Посвящается 70-летию доктора технических наук, профессора Адылходжаева Анвара Ишановича): Научные труды республиканской научно-технической конференции с участием зарубежных ученых.  – Т.: ТашИИТ, 2020. – 295 с.2

About the Author

You may also like these